اساتید مدعو
 • دکتر علی صاحبی

  دکتر علی صاحبی

 • محمد رضا شعبانعلی

  محمد رضا شعبانعلی

 • دکتر احمد روستا

  دکتر احمد روستا

 • حمید سپیدنام

  حمید سپیدنام

 • دکتر شهریار شفیعی

  دکتر شهریار شفیعی

 • دکتر محمود محمدیان

  دکتر محمود محمدیان

 • ژان بقوسیان

  ژان بقوسیان

 • دکتر میر احمد امیرشاهی

  دکتر احمد امیرشاهی

هیئت علمی
تبریز - پارک علم و فناوری واحد 112
33364063 - 33363419 (041)
info@marketingschoolt.com